ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اولین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

اولین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

خانم دکتر زینب حمیدزاده مجری ملی پروژه خلاصه ای از روند همکاری های وزارت محیط زیست آلمان و معاونت علمی, فناوری ریاست جمهوری و تاریخچه ای از نحوه شکل گیری این همکاری را ارائه نمودند و بر اهمیت جلسات کمیته راهبری تاکید نمودند.

    //isti.ir/Xk67